Regulamin reklam służących pozyskiwaniu kontaktów

Facebook oferuje funkcję umożliwiającą publikowanie reklam pozwalających użytkownikom Facebooka na przekazanie swojego adresu e-mail lub innych danych („Reklamy służące pozyskiwaniu kontaktów”). Kliknięcie przycisku „Zgadzam się” i korzystanie z tej funkcji oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki:

 

A. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność każdej zgłoszonej przez niego reklamy służącej pozyskiwaniu kontaktów z niniejszymi warunkami, Oświadczeniem dotyczącym praw i obowiązków (zdefiniowanym poniżej, w tym z Zasadami zamieszczania reklam na Facebooku dostępnymi pod adresem https://www.facebook.com/policies/ads, które obejmują Zasady dotyczące reklam służących pozyskiwaniu kontaktów, z Zasadami platformy Facebooka dostępnymi pod adresem https://developers.facebook.com/policy/) oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami i zasadami (w tym w zakresie wszelkich niezbędnych oświadczeń wobec użytkowników Facebooka). W przypadku akceptowania niniejszych warunków w imieniu innego podmiotu Reklamodawca oświadcza, że jako przedstawiciel tego podmiotu ma odpowiednie uprawnienia do wykorzystywania danych w jego imieniu oraz do wiążącego zaakceptowania niniejszych warunków w jego imieniu.

B. Reklamodawca gwarantuje, że każda reklama służąca pozyskiwaniu kontaktów zawiera następujące oświadczenia wobec użytkowników Facebooka: (i) wszelkie oświadczenia i mechanizmy wyboru wymagane i wystarczające, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym wszelkimi niezbędnymi warunkami oferty promowanej za pomocą reklamy służącej pozyskiwaniu kontaktów (np. kryteria, które należy spełnić, aby skorzystać z oferty, data wygaśnięcia lub ograniczenia dotyczące realizacji) („Warunki oferty”), (ii) jasne i wyraźne oświadczenie, że po przesłaniu za pośrednictwem reklamy służącej pozyskiwaniu kontaktów dane użytkownika Facebooka będą podlegały zasadom ochrony prywatności Reklamodawcy oraz (iii) link do zasad ochrony prywatności Reklamodawcy. Ponadto Reklamodawca gwarantuje, że reklamy służące pozyskiwaniu kontaktów nie będą adresowane do osób niepełnoletnich.

C.„Dane z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów” oznaczają dane użytkownika Facebooka, które użytkownik Facebooka postanowi przesłać Reklamodawcy poprzez reklamę służącą pozyskiwaniu kontaktów i które mogą obejmować adres e-mail użytkownika Facebooka lub dodatkowe informacje o użytkowniku Facebooka.

D. Reklamodawca może wykorzystywać dane z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami, Zasadami platformy Facebooka, Zasadami zamieszczania reklam na Facebooku, własnymi zasadami ochrony prywatności, wszelkimi warunkami oferty, zgodami, dodatkowymi warunkami zaakceptowanymi przez użytkownika Facebooka w momencie udzielania zgody na udostępnianie Reklamodawcy danych z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów za pośrednictwem reklam służących pozyskiwaniu kontaktów, a także z obowiązującymi przepisami i zasadami (w tym wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych, reklam, telemarketingu i innymi przepisami, w tym, między innymi, o ile dotyczy, ustawą Telephone Consumer Protection Act z 1991 roku oraz jej rozporządzeniami wykonawczymi, 47 U.S.C. § 227 i 47 C.F.R. § 64.1200 oraz przepisem Telemarketing Sales Rule, 16 C.F.R., część 310, ustawą Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act z 2003 roku oraz jej rozporządzeniami wykonawczymi, 15 U.S.C. § 103 i 16 C.F.R., część 316)). Jeżeli pośrednik otrzymuje dane z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów w imieniu Reklamodawcy, może wykorzystywać lub udostępniać takie dane wyłącznie w imieniu takiego Reklamodawcy i nie może rozbudowywać, łączyć ani uzupełniać takich danych, wykorzystując w tym celu jakiekolwiek inne dane pochodzące od jakiegokolwiek innego Reklamodawcy.

E. Bez względu na okoliczności Reklamodawca nie może sprzedawać danych z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów ani przekazywać takich danych, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w kolejnym zdaniu. Z zastrzeżeniem zasad ochrony prywatności Reklamodawcy, niniejszych warunków, wszelkich warunków oferty oraz przestrzegania przez Reklamodawcę obowiązujących przepisów i zasad, serwis Facebook nie nakłada na Reklamodawcę ograniczeń dotyczących przekazywania danych z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów podmiotom powiązanym, franczyzobiorcom czy osobom trzecim działającym wyłącznie w imieniu Reklamodawcy w celu realizacji zamiaru, w jakim gromadzono dane z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów (zgodnie z opisem udostępnionym użytkownikowi w momencie gromadzenia takich danych). Reklamodawca udostępnia dane z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów podmiotom powiązanym, franczyzobiorcom lub osobom trzecim działającym w jego imieniu na własne wyłączne ryzyko i gwarantuje przestrzeganie przez takie podmioty powiązane, franczyzobiorców lub osoby trzecie wszelkich obowiązujących przepisów i zasad. „Podmiot powiązany” oznacza podmiot, który, bezpośrednio lub pośrednio, jest właścicielem Reklamodawcy bądź go kontroluje, stanowi własność bądź podlega kontroli Reklamodawcy lub pozostaje wspólną własnością bądź pod wspólną kontrolą z Reklamodawcą.

F. Reklamodawca będzie stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem, zapewniające poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka związanego z przetwarzaniem chronionych danych oraz ich charakterem. Dane z reklam służących pozyskiwaniu kontaktów mogą być udostępniane Reklamodawcy w ramach procedur określonych przez serwis Facebook (w tym interfejsów API Facebooka), a korzystanie przez Reklamodawcę z takich procedur musi być zgodne z Zasadami platformy Facebooka.

G. Facebook zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zawieszenia funkcji reklam służących pozyskiwaniu kontaktów, uniemożliwienia do niej dostępu lub zaprzestania jej udostępniania w dowolnym momencie. Reklamodawca może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z tej funkcji.

Niniejsze warunki regulują sposób korzystania z funkcji reklam służących pozyskiwaniu kontaktów. Nie zastępują one żadnych warunków dotyczących zakupu przez Reklamodawcę zasobów reklamowych na Facebooku (w tym m.in. Zasad zamieszczania reklam na Facebooku). Wszelkie tego typu warunki będą nadal obowiązywać. Funkcja reklam służących pozyskiwaniu kontaktów jest częścią serwisu Facebook, w którym obowiązuje Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms). Korzystanie z tej funkcji stanowi jedną z form korzystania z serwisu Facebook i jedno z działań podejmowanych w tym serwisie. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności między postanowieniami niniejszych warunków a Oświadczeniem dotyczącym praw i obowiązków, niniejsze warunki będą miały pierwszeństwo wyłącznie w odniesieniu do korzystania przez Reklamodawcę z funkcji reklam służących pozyskiwaniu kontaktów i wyłącznie w zakresie, którego dotyczy niezgodność. Facebook zastrzega sobie prawo do monitorowania i kontrolowania przestrzegania niniejszych warunków oraz do wprowadzania do nich okresowych zmian. Dalsze korzystanie z wymienionych funkcji oznacza akceptację wprowadzonych zmian.